Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Nguyễn Quốc Chánh

Nguyen Quoc Chanh

Nhà thơ Nguyễn Quốc Chánh sinh năm 1958 ở Bạc Liêu, hiện sống tại Sài Gòn. Tác giả của nhiều tập thơ như Ðêm mặt trời mọc (1990, Nxb Trẻ), Khí hậu đồ vật (1997, Nxb Trẻ) và Của căn cước ẩn dụ (2001). Thơ của ông đã được nhiều dịch giả dịch ra tiếng Anh.

Tập thơ đầu tiên, Đêm mặt trời mọc, ra đời vào năm 1990, vừa in xong, nộp lưu chiểu tháng 6, chưa kịp đến với nhiều người đọc đã có lệnh thu hồi.

Ê, tao đây (2005) là tập thơ mới nhất của Nguyễn Quốc Chánh, được tác giả tự xuất bản dưới dạng photocopy.

Tháng 12 năm 2011, Nguyễn Quốc Chánh triển lãm tác phẩm gốm và tượng đất nung tại Sài Gòn.