Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Thẩm Thệ Hà


 • Trường thành sông Đua


  […]

  Đây dải thành cao vút gió ngàn
  Chiều xưa thiên tử tựa hành lang
  Mắt mờ mãi hướng về kinh khuyết
  Mà thấy hồn đau tựa lá vàng

  Đây cũng Tầm dương thoảng áo xiêm
  Mày nga gió rụng bóng trăng thềm
  Ý thơ yểu điệu lòng Thiên tử
  Trong lúc thuyền say mặt nước êm

  […]