Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

Trang thơ Trịnh Công Sơn


  • Phố


    Ở đây phố xá hiền như cỏ
    Có nỗi hồn nhiên giữa mặt người
    Ở đây cỏ sẽ hiền hơn phố
    Bởi dưới chân em có mặt trời