Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Cánh đồng con ngựa chuyến tàu

  Tác giả:

  Trên cánh đồng hoang thuần một màu
  Trên cánh đồng hoang dài đến đỗi
  Tàu chạy mau mà qua rất lâu
  Tàu chạy mau, tàu chạy rất mau
  Ngựa rượt tàu, rượt tàu, rượt tàu
  Cỏ cây, cỏ cây lùi chóng mặt
  Gò nống cao rồi thung lũng sâu
  Ngựa thở hào hển, thở hào hển
  Tàu chạy mau, vẫn mau, vẫn mau
  Mặt trời mọc xong, mặt trời lặn
  Ngựa gục đầu, gục đầu, gục đầu
  Cánh đồng, a! cánh đồng sắp hết
  Tàu chạy mau, càng mau, càng mau
  Ngựa ngã lăn mình mướt như cỏ
  Chấm giữa nền nhung một vết nâu.