Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

  • Chiều thu

    Tác giả:

    Thăm thẳm trời xanh lộng đáy hồ,
    Mùi hoa thiên lý thoảng chiều thu.
    Con cò bay lả trong câu hát,
    Giấc trẻ say dài nhịp võng ru.

    Lá thấp cành cao gió đuổi nhau,
    Góc vườn rụng vội chiếc mo cau.
    Trái na mở mắt, nhìn ngơ ngác,
    Đàn kiến trường chinh tự thủa nào.

    Lúa trổ đòng tơ, ngậm cốm non,
    Lá dài vươn sắc lưỡi gươm con.
    Tiếng chim mách lẻo cây hồng chín,
    Điểm nhạt da trời những chấm son.

    […]