Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Quan tại gia

  Tác giả:

  Một ngọn đèn xanh, mấy quyển vàng,
  Bốn con làm lính, bố làm quan.
  Câu thơ, câu phú sưu cùng thuế,
  Nghiên mực, nghiên son tổng với làng
  Nước quạt chưa xong, con nhảy ngựa
  Trống hầu vừa dứt, bố lên thang
  Hỏi ra quan ấy ăn lương vợ
  Đem chuyện trăm năm giở lại bàn.