Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Dỗ bệnh

  Tác giả:

  Mỗi lần cơ thể gây thành chuyện
  Ta lại cùng cơ thể chuyện trò
  Dỗ nó chớ gây thành chuyện lớn
  Nó nghĩ sao rồi nó lại cho

  Bệnh ở trong người thành bệnh bạn
  Bệnh ở lâu dài thành bệnh thân
  Gối tay lên bệnh nằm thanh thản
  Thành một đôi ta rất đá vàng.