Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

  • Dỗ bệnh

    Tác giả:

    Mỗi lần cơ thể gây thành chuyện
    Ta lại cùng cơ thể chuyện trò
    Dỗ nó chớ gây thành chuyện lớn
    Nó nghĩ sao rồi nó lại cho

    Bệnh ở trong người thành bệnh bạn
    Bệnh ở lâu dài thành bệnh thân
    Gối tay lên bệnh nằm thanh thản
    Thành một đôi ta rất đá vàng.