Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

  • Hai mươi mốt muôn năm

    Tác giả:

    […]

    chiến tranh đã qua
    tôi ngồi một chỗ
    đêm giật mình nghe bom nổ trong đầu
    thấy thằng bạn chết
    xác phơi ba ngày giữa nắng

    chiến tranh đã qua
    anh em bạn bè quen biết
    mỗi đứa một chỗ
    đứa ngó cây
    đứa ngó nhà
    đứa ngó đá
    đứa ngó đất
    đứa ngó trời
    đứa cười
    đứa khóc
    đứa lăn lóc
    đứa lặn hụp
    đứa tỉnh
    đứa say
    cầu cho đứa nào sau này chết cũng êm thắm

    […]