Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Chiêu hồn nước

  […]

  Nghĩ lắm lúc đương cười hóa khóc,
  Muốn ra tay ngang dọc dọc ngang.
  Vạch trời thét một tiếng vang,
  Cho thân tan với giang san nước nhà.

  Đồng bào hỡi! Con nhà Hồng Việt,
  Có thân mà chẳng biết liệu đời.
  Tháng ngày lần lữa đợi thời,
  Ngẩn ngơ ỷ lại ở người, ai thương!

  Nay sóng gió bốn phương dữ dội,
  Có lẽ nào ngồi đợi mãi sao?
  Đồng bào trút giọt máu đào,
  Thương ôi! Tội nghiệp ai nào xót đây!

  Nên mau mau dậy ngay kẻo muộn!
  Mà xót thương đến chốn Nhị, Nùng.
  Xưa nay vẫn lắm anh hùng,
  Dọc ngang trời đất vẫy vùng bể khơi.

  Xưa nay vốn lắm người hào kiệt,
  Trong một tay nắm hết sơn hà.
  Nghìn thu gương cũ không nhòa,
  Mở mày mở mặt con nhà Lạc Long.

  Non sông vẫn non sông gấm vóc,
  Cỏ cây xưa vẫn mọc tốt tươi.
  Người xem cũng dáng con người,
  Cũng tai, cũng mắt như đời khác chi.

  Cảnh như thế tình thì như thế!
  Sống làm chi, sống để làm chi?
  Đời người đến thế còn gì,
  Nước non đến thế, còn gì nước non!

  […]