Thica.net

Mạng thi ca Việt Nam

 • Tôi là…

  Tác giả:

  Wifi sẽ bị cắt
  điện thoại sẽ bị cắt
  con người sẽ bị cắt
  bị cắt rời
  khỏi phần thế giới còn lại

  điện sẽ bị cắt
  nước có thể cũng bị cắt
  chân đã bị đánh gãy
  cửa đã bị gác
  không khí đã bị đầu độc
  thực phẩm sẽ hết
  chỉ còn chút thời gian
  cuối cùng
  còn sót lại

  […]